Curso Natacion 2022

  Impreso Solicitude de praza
  DATOS DO ALUMN@

  NOME E APELIDOS

  ENDEREZO

  LOCALIDADE
  C.P.

  TELÉFONO FIXO
  MÓVIL

  Email

  Data de nacemento

  EMPADROADO NO CONCELLO DE RIBADAVIA

  ABOADO AO SERVIZO MUNICIPAL DE DEPORTES NÚMERO

  DATOS TÉCNICOS

  NON SABE NADAR
  FLOTA
  SABE NADAR

  SOLICITO RESERVA DE PRAZA PARA O CURSO DE NATACIÓN - 2022 PARA OS MESES:

  INFORMACIÓN CURSO NATACIÓN - 2022

  Nº de prazas MÁXIMO 80
  Idade 4 en adiante (Cumplidos ao comenzo do curso)
  Horarios De luns a venres en horario de mañá
  Prazo solicitude de praza Ata o 7 de Xuño
  Adxudicación de prazas 7 ao 10 de Xuño
  Reserva definitiva (Aboamento Matrícula) 20 ao 24 de Xuño
  Relación Definitiva (Grupos / Horarios) 30 de Xuño
  Comezo Curso 4 de Xullo

  EMPADROADOS NO CONCELLO DE RIBADAVIA NON EMPADROADOS NO CONCELLO DE RIBADAVIA
  MATRÍCULA ORDINARIA 30€/Mes 45€/Mes
  ABOADOS AO SERVIZO MUNICIPAL DE DEPORTES 20€/Mes 40€/Mes
  ALUMNOS CON DOUS MEMBROS DA FAMILIA (pai e nai) EN SITUACIÓN DE DESMPREGO 0€/Mes 20€/Mes
  MÁIS DUN IRMÁN MATRICULADO Dsto. 10% a partir do 1º Irmán Dsto. 10% a partir do 1º Irmán

  Criterios de adxudicación das prazas :

  1º Empadroados no Concello de Ribadavia

  2º Aboados ao Servizo Municipal de Deportes (Concello Ribadavia)

  3º Matriculados no curso anterior (Curso - 2021

  PAI / NAI /TITOR

  NOME E APELIDOS

  DNI

  TELÉFONO

  NORMAS

  • Non se permite o acceso ao recinto aos acompañantes , o monitor/profesor recollera aos alumnos a entrada o recinto voltando ao remate da clase
  • Asemade os usuarios deberan acatar as normas de rexime interno recollidas no Regulamento sobre uso das Instalacións Deportivas Municipais.
  • Esta normas poderan mudar en función do nivel de restricións derivadas pola COVID19 en cada intre

  PROTECCIÓN DE DATOS

  Responsable do tratamento.

  O Concello de Ribadavia é o responsable do tratamento dos datos de carácter persoal que vostede facilite nesta ficha, pode pórse en contacto co Concello na dirección Pz. Maior Nº4, 32400 Ribadavia (Ourense) e no e-mail: dpo@legalforma.com

  En virtude da súa natureza de entidade pública, o Concello de Ribadavia ten designado un Delegado de Protección de Datos, co que pode pórse en contacto a través de la dirección de correo electrónico dpo@legalforma.com

  Consentimento para toma de imaxes

  O interesado pode autorizar ou non o tratamento sinalando cunha “x” na casiña correspondente de SI (dou o meu consentimiento) ou NON (non dou o meu consentimiento):

  Autorización para o tratamento de datos

  Publicación de imaxes/vídeos nos medios de comunicación do responsable, así como cesión das mesmas a Mouxion S.L. como empresa adxudicataria do servizo

  Fin do tratamento e base xurídica

  A finalidade do tratamento dos datos é o cumprimento das competencias do Concello para a xestión das actividades deportivas.

  A toma de imaxes e/ou vídeos (unha vez proporcionado o seu consentimento) para publicación das mesmas. Todo isto de conformidade co disposto na súa normativa e en concreto nas seguintes normas:

  • Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local.
  • Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.
  • Lei 1/1982 de protección civil, dereito ao honor, intimidade persoal e familiar e a propia imaxe.

  O seu número de teléfono e correo electrónico serán utilizados para o envío de comunicacións relacionados coa actividade na que está inscrito ou outras actividades do seu interese.

  Destinatarios dos datos.

  Os datos poderán ser cedidos a outras administracións públicas no exercicio das súas competencias. Así como, no seu caso, á empresa adxudicataria da execución das actividades.

  Prazo de conservación.

  Os datos se conservarán mentres se manteña a prestación do servizo e posteriormente, para dar resposta a posibles esixencias de responsabilidade derivada do servizo e para dar cumprimento as obrigas de arquivo ou rexistro público.

  Dereitos do interesado.

  Calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobre se o Concello está a tratar datos persoais que o concirnan.

  As persoas interesadas teñen dereito a acceder a os seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fines para os que foron recollidos.

  En determinadas circunstancias, os interesados poderán solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, en tal caso, soamente conservaranse para o exercicio ou a defensa de reclamacións.

  En determinadas circunstancias e por motivos relacionados con a súa situación particular, os interesados poderán oporse ó tratamento dos seus datos. En caso de que proceda, o Concello deixará de tratar os datos, salvo por motivos lexítimos como o cumprimento das funcións ou obrigacións legalmente establecidas, ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións

  Cando o tratamento estea baseado no consentimento do interesado, este ten o dereito a retirar o consentimento en calquera momento.

  No caso de que o interesado estime que non se está a facer un tratamento adecuado dos seus datos, pode presentar unha reclamación ante o Delegado de Protección de Datos designado o ante a Axencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).

  Necesidade de facilitar a información

  Os datos solicitados para a tramitación da solicitude resultan necesarios para a comprobación do cumprimento polo solicitante dos requisitos establecidos e a correcta prestación do servizo, se o solicitante non facilita estes datos podería ver rexeitada a súa solicitude.

  Mais información sobre protección de datos na páxina web do concello http://ribadavia.es/