Consello Reitor 

O Consello Municipal de Deportes é o órgano de xestión de Concello de Ribadavia no eido da actividade física e o deporte, sen personalidad xurídica, tendo como órgano de goberno ao Consello Reitor integrado por un número impar de membros con voz e voto, entre os que serán:

Presidente: Alcalde do Concello de Ribadavia, ou persoa na que delegue.

Vicepresidente: (cargo opcional) Concelleiro de Deportes do Concello de Ribadavia ou persoa na que delegue.

Vogais distribuidos do seguinte xeito:

  • a) Un representante de cada un dos grupos municipais que integran a corporación debendo ostentar a condición de concelleiro.
  • b) Representantes en representación dos clubes e entidades , con domicilio social no Concello de Ribadavia. Non poderá haber máis dun club membro por disciplina deportiva.
  • c) Catro representantes dos aboados ao Servizo Municipal de Deportes, debendo haber paridade entre homes e mulleres.
  • d) Un representante de outras entidades que o soliciten, con sede social no Concello de Ribadavia, que dentro dos seus fins se atopa a promoción do deporte.

Composición actual