INSCRICIÓN FORMACIÓN PROXECTO DAFIS 25 Abril 2022

AVISO LEGAL: Esta mensaxe e os seus arquivos adxuntos van dirixidos exclusivamente ao seu destinatario, podendo conter información confidencial sometida a segredo profesional. Non está permitida a súa comunicación, reprodución ou distribución sen a autorización expresa de CONCELLO DE RIBADAVIA. Se vostede non é o destinatario final, por favor elimíneo e infórmenos por esta vía.

PROTECCIÓN DE DATOS:De conformidade co disposto no Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril (GDPR) e na Ley Orgánica 3/2018 de 5 de decembro (LOPDGDD), informámoslle que os datos persoais e dirección de correo electrónico, solicitados do propio interesado ou de fontes públicas, serán tratados baixo a responsabilidade de CONCELLO DE RIBADAVIA para o envío de comunicacións sobre os seus trámites e expedientes e conservaranse mentres exista un interese mutuo para iso. Os datos non serán comunicados a terceiros, salvo obrigación legal. Informámoslle que pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, portabilidad e supresión dos seus datos e os de limitación e oposición ao seu tratamento dirixíndose a Praza Maior, 4 – 32400 Ribadavia (Ourense). Email: dpo@legalforma.com. Se considera que o tratamento non se axusta á normativa vixente, poderá presentar unha reclamación ante a autoridade de control en www.agpd.es.