APERTURA AO PÚBLICO DA PISCINA MUNICIPAL A VERONZA

O LUNS 21 de XUÑO abrirá ao público a piscina municipal de “A Veronza”, o acceso a mesma deberá facerse con PREVIA RESERVA, a través da web www.deportesribadavia.es, ou ben directamente nas oficinas do Consello Municipal de Deportes de luns a venres de 9:00 h. a 13:30 h.

 

HORARIO / QUENDAS

-QUENDA de MAÑÁ: 11:00 h. a 14:30 h.

-QUENDA de SERÁN: 16:30 h. a 20:45  h.

 

PREZO PÚBLICO (ORDENANZA nº 24 PREZO PÚBLICO)

 

ACCESO E  RESERVAS

 • O ACCESO A INSTALACIÓN FARASE PREVIA RESERVA :
   • A TRAVÉS DA WEB  www.deportesribadavia.es
    • ACCEDENDO Á PESTAÑA DE «RESERVAS PISCINA». UNHA VEZ DENTRO PODERÁS «RESERVAR ENTRADAS«.
    • SE ERES ABONADO INTRODUCES NOME E EMAIL, ELIXES O DÍA E A QUENDA E METES O NÚMERO DE ABONADO. RECIBIRÁS NO EMAIL O CÓDIGO QR.
    • SE NON ERES ABONADO PODERÁS PAGAR ENTRADA DIARIA (XUVENIL 1,5 € / ADULTO 2,5 €) MARCANDO TIPO DE ENTRADA, NOME E APELIDOS, DNI E EMAIL. TAMÉN PODES PAGAR O TEU ABONO DA TEMPADA A TRAVÉS DA PESTAÑA «MERCAR ABONOS TEMPADA«.

 

   • DIRECTAMENTE NAS OFICINAS DO SMD DE LUNS A VENRES (9:00 h. a 13:30 h.) OU CHAMANDO AO TLF.- 988471549.

 

 • CADA USUARIO SOMENTE PODERÁ RESERVAR UN MÁXIMO DE SETE QUENDAS, DEBENDO ELEXIR ENTRE A QUENDA DE MAÑÁ OU DE SERÁN.

 

 • OS USUARIOS ESTÁN OBRIGADOS A PASAR POLO CONTROL DE ACCESO AO RECINTO DEBERÁN ACREDITAR A RESERVA DESCARGANDO CÓDIGO QR  (AGÁS USUARIOS DE 0 A 2 ANOS).

 

 • NO CONTROL DE ACCESOS PODERÁ SOLICITARSE A PRESENTACIÓN DO DNI PARA A SÚA COMPROBACIÓN.

 

 • PENALIZACIÓN: OS USUARIOS ESTÁN OBRIGADOS A ANULACIÓN DA RESERVA DE NON FACER USO DA MESMA (A TRAVÉS DA PESTAÑA «ANULAR ENTRADAS«), A SEGUNDA INCOMPARECENCIA CONTINUADA  LEVARÁ APARELLADA A PENALIZACIÓN PARA FACER USO DA INSTALACIÓN DURANTE UNHA SEMANA.

 

NORMAS XERAIS:

AFOROS:

 • AFORO INSTALACIÓN : 60
 • AFORO VASO ADULTOS : 60
 • AFORO VASO INFANTIL : 14
 • AFORO ZONA DE ESTADÍA-1 : 21
 • AFORO ZONA DE ESTADÍA-2: 17
 • AFORO ZONA DE ESTADÍA-3: 18
 • AFORO ZONA DE ESTADÍA-4: 4

 

 • DENTRO DOS VASOS E AREAS DE PRAIA DEBERASE RESPETAR EN TODO INTRE AS INDICACIÓNS DO PERSOAL SOCORRISTA.

 

 • ANTES DE MERGULLARSE É OBRIGATORIO DUCHARSE.

 

 • OBRIGATORIO USAR CALZADO DE BAÑO PERSOAL NAS AREAS DE PÉS DESCALZOS (ZONAS COMÚNS).

 

 • PROHIBIDO ENTRAR NAS AREAS DE ESTADÍA E PRAIA CON CALZADO DA RÚA.

 

 • PROHIBIDO CORRER NAS VEIRAS DOS VASOS.

 

 • PROHIBIDO ENTRAR NAS ZONAS DE BAÑO A PERSOAS CON ENFERMIDADES INFECTO-CONTAXIOSAS.

 

 • PROHIBIDO A ENTRADA DE ANIMAIS NAS INSTALACIÓNS AGÁS CANS GUÍA.

 

 • PROHIBIDO COMER E BEBER  NAS AREAS DE PRAIA.

 

 • PROHIBIDO FUMAR EN TODO O RECINTO.

 

 • PROHIBIDO DEIXAR DESPERDICIOS DENTRO DO RECINTO DA INSTALACIÓN.

 

NORMAS PREVENCIÓN COVID 19

(Normas que poden variar dependendo do nivel de restrición en cada intre)

 

 • OBRIGATORIO O USO DA MÁSCARA: ZONAS DE ESTADÍA, ZONAS COMÚNS, VESTIARIOS, AGÁS NO INTRE DE ACCEDER AOS VASOS E AS DUCHAS.

 

 • DISTANCIA DE SEGURIDADE: 1,5 m. AGÁS CONVIVINTES.

 

 • DESINFECCIÓN DE MANS CON HIDROXEL:  Á ENTRADA E SAÍDA AO RECINTO ASÍ COMO Á ENTRADA AOS VESTIARIOS.

 

 • ENSERES PERSOAIS:  CADA USUARIO FARASE RESPONSABLE DOS OBXETOS PERSOAIS QUE DEPOSITARÁ NAS AREAS DE ESTANCIA EN BOLSAS PERSOAIS PODENDO RECOLLER UN BOLSA NO CONTROL DE ACCESOS  QUE DESVOTARÁ Á SAÍDA DO RECINTO.

 

 • VESTIARIOS: SERÁN UTILIZADOS EXCLUSIVAMENTE PARA MUDARSE E ASEO PERSOAL, NON PODENDO  DEIXAR NOS MESMOS OBXETOS PERSOAIS.

 

 • AFORO VESTIARIOS: 

VESTIARIOS MASCULINO: CAMBIADORES: 3 / DUCHAS: 2

VESTIARIOS FEMININO: CAMBIADORES: 3 / DUCHAS: 2

  

 • CURSO DE NATACIÓN: QUEDA PROHIBIDO O ACCESO AO RECINTO DOS ACOMPAÑANTES. OS ALUMNOS EN CADA QUENDA SERÁN RECOLLIDOS POLO MONITOR/A NA ENTRADA AO RECINTO E DEVOLTOS AO REMATE DA MESMA .