RENOVACIÓN ABONADOS AO SERVIZO MUNICIPAL DE DEPORTES 2021

O 1 de febreiro do 2021 procederase a renovación dos abonados anuais ao Servizo Municipal de Deportes para o que terase en conta que a dedución proporcional que corresponda según o tipo de aboamento, motivado polo peche das instalacións a consecuencia do COVID 19 no 2020 (dende o 14 de marzo ata o 11 de maio) agás aqueles abonados que solicitaron a devolución según informe emitido pola intervención municipal do que se da conta na Xunta de Goberno do 1 de xuño de 2020 adoptando o acordo “… 2 – Taxas e prezos públicos… a devolución ao interesado do importe correspondente cando por causa non imputables ao suxeito pasivo, o servizo público…”.